سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران- گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دان
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران- گروه محیط زیست
نرگس یوسفی لیمائی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران- گروه محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق رنگبری رنگزای مستقیم قرمز (DR80)80 توسط جاذب های طبیعی، ارزان قیمت و زیست سازگار پوست پرتقال، پوسته بلغور سویا و غشاء داخلی تخم مرغ از محلولهای آبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تاثیر فاکتورهای موثر PH، زمان تماس، غلظت رنگزا و مقدار جاذب در میزان رنگبری رنگزای فوق بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوترم های جذب لانگمویر (Langmuir) ، فروندلیش BET , (Freundlich) ارزیابی شده است. نتایج حاکی از آن است که جذب رنگزای مستقیم قرمز 80 بر روی پوست پرتقال و پوسته بلغور سویا از ایزوترم لانگمویر و جذب رنگزا بر روی غشاء داخلی پوست تخم مرغ از ایزوترم فروندلیش تبعیت می کند. آزمایشات در غلظتهای رنگزا 120 , 125, 100, 75, 50mg/l دردمای آزمایشگاه 20 درجه سانتی گراد انجام گردید. در همه موارد در PHهای اسیدی برای رنگزا نتایج بهتری مشاهده شد. ظرفیت جذب سطحی برای رنگبری رنگزای مستقیم قرمز 80 بر روی پوست پرتقال، پوسته بلغو سویا و غشاء داخلی پوست تخم مرغ به ترتیب 21/05mg، 158/61mg و 127/54 در گرم جاذب محاسبه گردید. همچنین سینتیک جذب رنگزا بر روی جاذبهای مذکور مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشانگر آن است که حذف رنگزای مستقیم قرمز 80 از محیط بر روی هر سه جاذب به طور مطلوبی از سینتیک نوع دوم تبعیت می کند.