سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهداد مولایی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا مقبلی – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمرتضی ضمیر – دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

اثر تغییر نسبت مونومرهای موجود در مخلوط مونومری نرمالبیوتیل اکریلات، 2- اتیل هگزیل اکریلات بهمراه مقدار جزئی مونومر اکریلیک اسید بر سینتیک فرایند پلیمریزاسیون موردمطالعه قرار گرفت. در این راستا، ابتدا اثر اکریلیکاسید بر درصد تبدیل و سرعت واکنش پلیمریزاسیون نرمال بوتیل اکریلات مورد بررسی قرار گرفت. مطابق با نتایج بدست آمده، افزایش مقدار 2/5 درصد مونومر اکریلیک اسید به مونومر نرمال بوتیل اکریلات سبب افزایش سرعت پلیمریزاسیون و کاهش زمان وقوع نقطه ژل می گردد. این تغییر ار می توان به حضور سگمنت های سخت اکریلیک اسید بهمراه سگمنت های نرم بوتیل اکریلات نسبت داد. از طرف دیگر، با تغییر نسبت مونومر 2- اتیل هگزیل اکریلات در مخلوط آن با نرمال بوتیل اکریلات بهمراه مقدار ثابت اکریلات اسید، 2/5 درصد وزنی، اثر آن بر درصد تبدیل و سرعت واکنش کوپلیمریزاسیون امولسیونی بررسی شد. مطابق با نتایج بدست آمده، با افزایش درصد 2- اتیل هگزیل اکریلات سرعت پلیمریزاسیون کاهش یافت و در مقابل زمان وقوع نقطه ژل نیز افزایش یافت. با افزایش درصد سگمنت های منعطف تر 2-اتیل هگزیل اکریلات در ساختار زنجیرهای کوپلیمری ، و افزایش تحرک زنجیرها (کاهش دمای انتقال شیشه ای) زمان زل) به تاخیر می افتد و مدت زمان بیشتری برای رسیدن به درصد تبدیل بالا مورد نیاز است.