سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حامد دولتی بانه – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
قاسم حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
مینا شیدفر – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

به منظور شناسایی سینونیمی و همونیمی و همچنین روابط ژنتیکی والد و نتاج بین ارقام انگور ایرانی موجود در استان آذربایجان غربی این طرح تحقیقاتی به انجام رسید. در این مطالعه DNA برگ 72 رقم انگور زراعی موجود در کلکسیون انگور ایستگاه کهریز ارومیه استخراج گردید و برای تکثیر مکان های ژنی از 28 جفت آغازگر ریزماهواره هسته ای و 10 جفت آغازگر ریزماهواره کلروپلاستی استفاده گردید. نتایج حاصله از داده های مولکولی چندین مورد سینونیمی بین ارقام انگور مانند دیزماری و فخری و همچنین دو مورد روابط والد نتاجی بین چند رقم انگور نشان داد. تلاقی احتمالی بین دو رقم انگور دسترچین و عسکری منتج به ایجاد ارقام کشمشی، رجین و سفید شخ شخ شده است. همچنین رابطه والدین– نتاج بین سه رقم ریش بابا سفید، رزقی و ریش بابا قرمز مشخص شد. احتمال می رود رقم ریش بابا سفید از تلاقی دو رقم رزقی و ریش بابا قرمز حاصل شده باشد. با توجه به مشابه بودن هاپلوتیپ رزقی و ریش بابا سفید، رقم رزقی در این تلاقی والد مادری بوده است.