سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدحبیب شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
خداداد مصطفوی – استادیاراصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی – استادیاراصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
قاسم شهسوارکندری – سازمان جهادکشاورزی خراسانرضوی

چکیده:

به منظور مطالعه صفات زراعی و کمی موثر بر عملکرد دانه در کلزا آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در شرایط نرمال رطوبتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کاشمر در سال زراعی89-88 به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از: عملکرد دانه در کرت، تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه اصلی، طول غلاف، عملکرد دانه در بوته، تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، وزن صد دانه، تعداد غلاف در ساقه فرعی، تعداد ساقه فرعی. نتیجه تجزیه واریانس نشان داد که تمامی صفات به جز صفت شاخص برداشت دارای اختلاف معنی داری در سطح احتمال 5 درصد بودند. میزان عملکرد دانه در کرت به عنوان متغیر وابسته و سایر صفات به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شد. در رگرسیون گام به گام نشان صفات عملکرد دانه در بوته، شاخص برداشت، تعداد غلاف در ساقه فرعی وارد مدل شدند. همچنین تجزیه به عامل ها نشان داد که چهار عامل اول بیش از 70 درصد واریانس را به خود اختصاص داده و از نظر ماتریس عاملی از همه فاکتورها دارای قابلیت بیشتری بودند. در فاکتور اول صفات تعداد غلاف در ساقه فرعی و عملکرد دانه در بوته بیشترین تاثیر را داشته و به نام عملکرد نامگذاری شد و صفات عملکرد دانه در بوته و شاخص برداشت بیشترین تاثیر را بر روی فاکتور دوم گذاشته و به نام شاخص برداشت نامگذاری شد و صفت طول غلاف بیشترین تاثیر را بر روی فاکتور سوم داشت و به نام خصوصیات غلاف نامگذاری شد. ارتفاع بوته بیشترین تاثیر را بر روی فاکتور چهارم داشت که به نام فاکتور ارتفاع نامگذاری شد