سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا اکبری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانشکده مه
امین بهزادمهر – استادیار گروه مهندسی مکانیک، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانش
سعید فراهت – استادیار گروه مهندسی مکانیک، زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان – دانش

چکیده:

انتقال حرارت ترک یبی یک س یال نانو درون یک لوله خم یده بصورت عدد ی مورد مطالعه قرار گرفتـه است . سیال نانو از مخلوط اکس ید آلوم ینیوم و آب تشک یل شده است. جهت حل عدد ی معادلات ب قاء به فرم ب یضوی مورد استفاده قرار گرفته است. پروفیلهای سرعت محـور ی دمـا و جر یـ ان ثـانو ی در حالت کاملا توسعه یافته مورد بحث و بررس ی قرار گرفته است. همچنین این پروف یلها بین س یال نـانو با ۴ % حجمی ذرات جامد با س یال پا یه مقا یسه گرد یده است. اثرات همزمان ن یروی گر یـ ز از مرکـز و نیروی شناوری نیز در این شرایط مورد بحث قرار گرفته است.