سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش داخلی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

قنبرعلی شیخ زاده – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه کاشان
مجتبی سپهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه کاشان
رضا صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک،دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله میدان جریان و انتقال حرارت جابه جابجایی طبیعی در یک محفظه زاویه دار که با نانو سیال آب- اکسید مس پر شده است و از سمت راست گرم و از بالا خنک می شود را مورد بررسی قرار می دهد. معادلات حاکم بر جریان سیال به صورت عددی با روش حجم محدود با استفاده از نرم افزار انسیس حل شده اند. اثر عدد رایلی و نسبت منظری روی الگوی جریان و انتقال انرژی برای عددهای رایلی در محدوده 10 تا 10 با کسر حجمی ذرات جامد صفر تا چهار درصد و برای پنج نسبت منظری مختلف نشان داده شده است.همچنین اثر زاویه محفظه بر روی مقدار ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است ونشان داده شده است که باافزایش انحراف محفظه برای همه نسبت منظری ها ، عددناسلت ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. نتایج نشان می دهند که اثر عدد رایلی روی انتقال حرارت وقتی که محفظه کم عمق است ، داری اهمیت کمتری نسبت به حالتی که عمق بیشتراست می باشد. هدف این مقاله بررسی عدد رایلی روی جریان نانو سیال داخل محفظه ، اثر نانو ذرات روی انتقال حرارت وهمچنین بررسی زاویه انحراف محفظه روی میزان انتقال حرارت است.