سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین میلانی مقدم – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر

چکیده:

در این پژوهش، تغییر خواص الکترونی نانولوله تک دیواره نیترید بور( BN )نوع زیگ-زاگ با جایگزینی اتم کربن در جایگاه های بور بررسی میشود. با کاربرد روش تابع گرین تعمیم یافته، فرمول بندی لانداور و نیز هامیلتونی بستگی قوی، چگالی حالتهای الکترونی و رسانندگی الکترونی نانولوله BN و نانولوله آلیاژی کربونیترید بور (BCN) محاسبه شده است. محاسبات ما نشان میدهد که با افزایش غلظت اتمهای کربن، حالتهای جایگزیده ای وابسته به ناخالصی کربن در انرژی نانولوله BN ظاهر میشود و رسانندگی الکترونی افزایش می یابد.