سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین میلانی مقدم – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، گروه فیزیک، دانشگاه مازندران
سیداحمد کتابی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان، دامغان، مرکز تحقیقات نانو
ناصر شاه طهماسبی – گروه فیزیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، مرکز تحقیقات نانوتکنولوژی دا

چکیده:

در این پژوهش با مدل سازی ساختار CNT/t-PA/CNT ، اثر قدرت پیوندگاه CNT/t-PA و نقش سالیتونهای مولکول t-PA بر رسانش الکترونی از طریق ساختار فوق بصورت عددی بررسی می شود . در این مدل از نانولولههای کربنی ) ) CNT تک دیواره فلزی بعنوان الکترود و از مولکول پلی اسـتیلن در فـاز تـرانس ) ) t-PA بعنـوان سیم مولکولی بین دو الکترود CNT استفاده می شود . با کاربرد مدل هامیلتونی بستگی قوی و روش های عددی مبتنی بر نظریه تا بع گرین تع یم یافته و همچنین فرمول بندی لانداور ، محاسبات ا نشان می دهد که حضور سالیتونها در مولکول t-PA منجر به افزایش چشمگیری در رسانندگی ساختار CNT/t-PA/CNT می شود . همچنین نتایج ما نشان می دهد که رسانندگی این ساختار حساسیت قابل توجهای به قدرت پیوندگ ه CNT/t-PA دارد