سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین اسکندری –
ابوالفضل بجانی –

چکیده:

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه عوامل قومی- فرهنگی مؤثر بر بروز خشونت از دیدگاه تماشاگران می باشد و از نظر هدف کاربردی، از نظر روش همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری تماشاگران تیم فوتبال تراکتور سازی در بازی های خانگی بوده و نمونه آماری متشکل از 386 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی محتوایی و صوری آن را به تأئید اساتید رشته مدیریت ورزشی و روانشناسی رسیده و پایایی آن را یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از تماشاگران فوتبال و به روش ضریب آلفای کرونباخ، 819، محاسبه شده است. مقدمه پرسشنامه حاوی اطلاعات و ویژگی های فردی شامل سن، سطح درآمد و سطح تحصیلات بود. در تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS و آمار توصیفی میانگین و ا نحراف استاندارد و آمار استنباطی ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بالاترین میانگین بدست آمده مربوط به عامل تبعیض فرهنگی (4.10) و پائین ترین میانگین مربوط به عامل سخت افزاری ورزشگاه (3.46) می باشد. همچنین بین بعد مسائل فردی و روان شناختی با عوامل مؤثر بر بروز خشونت در تماشاگران رابطه منفی و معنادار بسیار ضعیف (P<0.05. R-0.108) و بین متغیرهای تبعیض فرهنگی، تعصب فرهنگی، عوامل رسانه ای، عوامل سخت افزاری ورزشگاه، عوامل نرم افزاری ورزشگاه، وضعیت تیم، وضعیت مربی و بازیکنان و تقلید یا واکنش به تماشاگران دیگر تیم ها، با عوامل مؤثر بر بروز خشونت در تماشاگران رابطه مثبت و معنادار (P<0.01, 0.763> r> 0.246) وجود دارد. با توجه به یافته های تحقیق تبعیض فرهنگی، تعصب فرهنگی، عوامل رسانه ای، عوامل سخت افزاری ورزشگاه، عوامل نرم افزاری ورزشگاه، وضعیت تیم، وضعیت مربی و بازیکنان، مسائل داوری، تقلید یا واکنش به تماشاگران دیگر تیم ها از جمله عوامل بروز خشونت در ورزشگاه ها بوده و عامل مسائل فردی و روان شناختی از نظر تماشاگران از عوامل خشونت زا شناسایی نشد.