سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی علی جانیان زاده – پژوهشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
عبدالرسول ابراهیم آبادی – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان
هادی گودرزوند – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان
میثم نوحی – پژوهشکده اسانسهای طبیعی، دانشگاه کاشان

چکیده:

پروبیوتیکﻫا، مکملﻫای میکروبی هستند که از طریق متعادلﺳازی میکروبﻫای بومی طبیعی روده، اثرات مفیدی را از طریق محصولات گوناگون به ویژه فرآوردهﻫای شیر ایجاد میﻧمایند. به همین جهت، در این تحقیق به ارزیابی اثر اسانس و عصاره نعناع بر رشد و ماندگاری باکتریﻫای پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس سالیواریوس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس مبادرت نمودیم. غلظتﻫای مختلفی از عصاره و اسانس نعناع در محیط MRS تهیه و به همراه این پروبیوتیکﻫا به چاهکﻫای مربوط به صفحه 96 خانه منتقل گردیدند. سپس صفحهﻫا به مدت h 72 در C ᵒ37 و به دنبال آن 28 روز در C ᵒ3 نگهداری شدند. رشد و ماندگاری پروبیوتیکﻫا در فواصل زمانی 0، 1، 3، 10، 17، 24، 31 روز با اندازهﮔیری OD توسط الایزا ریدر بررسی گردیدند. اسانس و عصاره نعناع تا حدودی توانستند جهت رشد اولیه این پروبیوتیک و ایجاد شرایط بهینه جهت ابقاء آنها، مؤثر ظاهر شوند. عصاره و اسانس نعناع به عنوان پریﺑیوتیک میﺗواند موجب توسعه محصولات سینﺑیوتیک به خصوص فرآوردهﻫای شیر گردد.