سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا مردانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات هیدروفیزیک شیراز
محمدامیر فلاح – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز تحقیقات هیدروفیزیک شیراز

چکیده:

در این مقاله در ابتدا با معرفی مدهای مختلف ارتعاشی درسرامیکهای پیزوالکتریک حلقوی و دیسکی به محاسبه خصوصیات الکتریکی آنها پرداختهایم . نتایج شبیهسازی با نتایج اندازهگیری دو نمونه سرامیک پیزوالکتریک مقایسه شده و پس از تائید صحت نتایج حاصله، خروجیهای بدست آمده مورد ارزیابی و نقد قرار گرفتهاند . ت کنیک به کارگرفته شده در این تحقیق اعمال ر وش تحلیلی روی مشخصههای فیزیکی در این نوع پیزوسرامیکها میباشد که به حصول روابط الکتروآکوستیکی مورد نظر میانجامد . روابط مذکور در نهایت در یک پروسه شبیهسازی قبل از ساخت، به کار گرفته شده و از نتایج آن در افزایش دقت و سادهسازی روند ساخت پیزوسرامیکها استفاده میشود . ویژگی مهم این روش پیشبینی مشخصههای الکتروآکوستیکی، توانایی تشخیص دقیق فرکانس رزنانس و آنتیرزنانسبا توجه به ابعاد و جنس سرامیکهای پیزوالکتریک بدون صرف هزینه و وقت میباشد . به علاوه با بودن فرمولاسیون دقیق میتوان تاثیر پارامترهای مختلف بر مشخصه الکتریکی پیزوالکتریک را به راحتی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد .