سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول یاراحمدی – استادیار گروه بهداشت حرفه ای، عضو مرکز تحقیقات بهداشت کار، دانشکده به
غلامرضا مرادی – کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهر
اصغر صدیق زاده –
بهزاد رضایی فرد –

چکیده:

اکتیویته آلایندههای ذرهای هوا برحسب توزیع اندازه آنها در سه ایستگاه کاری در داخل محفظه ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران با استفاده از کاسکد ایمپکتور اندرسن مدلACFMمورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. غلظت جرمی کل ذرات هوابرد در محیط محفظه با استفاده از نمونهبردار محیطی اندازهگیری شد. از غشاء الیافی نمونهبردار بمنظور شناسائی رادیو نوکلئیدهای موجود در کل ذرات معلق در محفظه استفاده شد. جهت تعیین عناصر شیمیایی و غلظت آنها در نمونهها از دستگاهICP-MS و از دستگاههای اسپکتروسکوپی گاما و سنتیلاسیون مایع بمنظور شناسائی رادیونوکلیدها و میزان پرتوزائی آنها در ذرات معلق هوای داخل محفظه استفاده شد. اکتیویته ذرات تابع اندازه آنها با بهرهگیری از نمونههای ذرات نشسته بر طبقات ایمپکتور اندازه- گیری شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اکتیویته متوسط قطر آئرودینامیکیAMAD) برای سهایستگاه کاری به ترتیب برابر،۳ ،۲.۴ µm3.1است و انحراف معیار هندسی مرتبط به ترتیب برابر ۱.۹ 2.1 و۲.۲۰ محاسبه شد. نتایج بررسی اکتیویته برحسب توزیع اندازه ذرات نشان داد که بیشترین سهم اکتیویته مربوط به ذرات در گسترهdp≤۰.۴µm است. این اندازه ذرات در دامنه مد هسته بندی و انبارشی قرار دارد منشاء این ذرات را میتوان لخته شدن ذرات مدهسته بندی و همچنین هسته هایی ناشی از رشد تراکم در محدوده مورد مطالعه بیان نمود.