سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابراهیم لطیفی خواه – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور

چکیده:

جهت دستیابی بهعملکرد بیشتر و کیفیت خوب میوه در موزستان انتخاب تراکم کاشت مناسب و حفظ ان در طول مر موزستان بسیار مهم است که به ویژگیهای اقلیمی منطقه، رقم، نوع خاک و سطح مدیریت موزستان بستگی دارد. این تحقیق بر روی موز رقم والری در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار شامل فواصل کاشت 3×3 و 3×2 و 2×2/5 و 2×2 ، 1/5×1/5 متر در 4 تکرار از مرداد ماه سال 1383 به مدت 4 سال در مزرعه تحقیقاتی زراباد واقع در 185 کیلومتری غرب شهرستان چابهار اجرا گردید. پس از کاشت پاجوشهای همسان و یکنواخت از نظر اندازه، قد، و وزن در مرداد 1383 فاکتورهای رویشی و زایشی آنها اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری در سطوح 5% و 1% بین تیمارها به لحاظ درصد گیرایی و تعداد برگ وجود نداشت. با مقایسه میانگین داده ها مشخص شد که فاصله های کاشت 2×2 و 1/5×1/5 متر به ترتیب با میانگین 91 و 89/5 درصد بیشترین درصد گیرایی را داشتند و فاصله کاشت 3×3 متر با میانگین 71/25 درصد کمترین میزان گیرایی را داشت.