سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده:

علیرغم پیشرفت های روز افزون بشر در زمینه های علوم و فنون جامعه کماکان در برابر بلایای طبیعی ازجمله سیل و…ناتوان می باشد و لازم است تا اطلاعات دانشجویاندر مورد نحوه مقابله باحوادث افزایش یابد تا هر کس بتواند در هنگام بروز حادثه به خود و دیگران کمک نماید و اسیب های ناشی از آن به حداقل برساند و از این رو ضروریست که وضعیت موجود اطلاعات دانشجویان در برخورد با بلایا به خوبی شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیردتا در سیاست گذاری وبرنامه ریزی برای کاهش آثار سوء بلایا مد نظر قرار گیرد.
در این تحقیق ِکه جامعه مورد مطالعه ما دانشجویان دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوده که در این خصوص پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۵ سوال چند گزینه تهیه و تنظیم گردید سپس بصورت تصادفی در کلاس های درس بین ۲۰۰ نفر دانشجویان رشته های مختلف با ورودی ۸۱و ۸۲ توزیع گردید سپس پرسشنامه ها بعد ازتکمیل جمع آوری و با استفاده از شاخص مرکزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته های آماری تحقیقنشان می دهد که ۷/۱۳ درصد تعداد افراد شرکت کنندهدر مناطق زلزله خیز بسر می برند و بلایای طبیعی مختلفی ازجمله سیل، زلزله و آتش سوزی را به ترتیب ۱۲/۳۸، ۴۵/۲۵ و ۹/۱۳درصد تجربه نموده اند و ۹۲/۵۵ درصد افراد اساسی ترین اقدامات برای کاهش حسارات ناشی از بلایای را که نمی دانستند و ۵۸/۲۰ درصد افراد، نسبت به مدیریت بلایا اظهار بیاطلاعی می نمودند و در نهایت ۹۳/۷۸ درصد کیه شرکت کنندگان مایل به بالا بردن سطخ آگاهی خود در مورد بلایای طبیعی و چگونگی مقابله با آن بصورت واحخد درسیشده اند و بنابراین با مدیریت و چگونگی مقابله با آن بصورت واحد درسی شده اند وبنابراین با مدیریت صحیح، برنامه ریزی، هماهنگی، سازماندهیفل بازآموزی مداوم، استفاده از تکنولوژی های آموزشی و ارائه واحد درسی برای کلیه دانشجویان کشور بتوان مشکلات موجود را در کاهش خسارات وارده از بلایا را به اقدامات صحیح انجام داد.