سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
شادی قرقره چی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
شهلا محمودی – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
شمس الله ایوبی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در طبقه بندی خاک ها افق های زیر سطحی با درصد رس بیشتر نسبت به افق فوقانی که ناشی از حرکت و تجمع رس است، آرجلیک نامیده شده است ] . [ 4 مطالعه میکرومورفولوژی می تواند این افق ها را از جهت اندازه، شکل، توزیع و نحوه تمرکز اجزاء آن بررسی نموده و بیان روشنی از شدت فرآیندهای خاکساز و به تبع آن تکامل افق ارائه نماید . جهت به کمیت درآوردن تحول افق آرجلیک با استفاده از پارامترهای میکرومورفولوژیک مطالعاتی صورت گرفته که منجر به معرفی شاخص های شبه کمی ترکیبی نظیر [ 3 ] MISODI و [ 2 ] MISECA در مناطق خشک و نیمه
خشک شده است . شرایط محیطی و فرآیند های خاکساز حاکم تعیین کننده نوع و مقدار اثرگذاری هر یک از پارامترهادر شاخص است . هدف از این مطالعه بررسی تغییرات پارامترهای میکرومورفولوژیکی در غالب شاخص شبه کمیMISECAجهت تعیین درجه تحول افق آرجلیک خاکهای آلفی سولز اراضی جنوب غربی استان گلستان است