سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شادی قرقره چی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ
فرهاد خرمالی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و مناب
شهلا محمودی – استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه تهران
شمس الله ایوبی – استادیار گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

گچ از غالب ترین کانی های سولفاته در خاک مناطق خشک و نیمه خشک است[3] این خاکها می توانند گچ بامنشا خاکسازو یا ارثی را شامل شوند. منبع اصلی برای حضور گچ در خاک ها So4 , Ca2-است . هوازدگی در جای مواد مادری، منبع دریایی غنی از سولفات، رسوبات بادرفتی و آبرفتی و اکسیداسیون کانی های سولفیدی، چهار منشاء عمده برای حضور و تجمع گچ در خاکها بشمار می آیند ] . [ 6 ساختمان، بافت، نسبت الگوی توزیع c/f خاک و مقدار گچ نقش عمده ای در تشکیل فرم های مختلف گچ دارند . شکل، اندازه و موقعیت این کریستالها می توانند به تشخیص گچ
های خاکساز کمک نماید . کریستالهای گچ خاکساز اشکال متنوعی نظیر عدسی، شش گوشه، ستونی و منشوری را شامل می شود . فراوان ترین شکل کریستال گچ در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک فرم عدسی شکل گوشه دار است ] . [ 1 با استفاده از فرم های پدوژنیک گچ می توان به بررسی تحول خاک پرداخت . مراحل تکامل تجمع گچ را می توان به ایجاد رشته ها، تشکیل ندول ها و مرحله توده ای تقسیم نمود . در مطالعه میکرو مورفولوژیک حاضر تشکیل فرم های مختلف گچ نظیر پرشدگی و کوتینگ و ارتباط آن با خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیکوشیمیایی، اقلیم و تراز آب زیر زمینی بررسی شده است .