سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – دانشگاه شهیدچمران اهواز
حسین سعادتی –
جمال الدین صمصامی – دانشگاه شهیدچمران اهواز
سیدحسین حسینی –

چکیده:

میدان نفتی آزادگان با حجم درجای نفت بالغ بر30میلیارد بشکه و وسعتی درحدود 240کیلومتر مربع ازجمله ابرمیادین نفتی توسعه نیافته جهان محسوب میشود به منظور مطالعه ژئوشیمیایی و بررسی ویژگیهای نفت این میدان نمونه های نفت مخازن بورگان و گدوان موردمطالعه قرارگرفته اند نتایج آنالیز کروماتوگرافی ستونی نشان میدهد که نفتهای این مخازن ازنوع پارافینی و پارافینی نفتنی می باشند براساس نتایج حاصل از داده های کروماتوگرافی گازی GC این نفت هااز سنگهای منشا با کروژن نوع II دریک محیط دریایی احیایی ته نشت یافته اند و بلوغ حرارتی نمونه های موردمطالعه نسبتا بالا می باشد برای اولین بار دراین طمالعه روند تغییرات بلوغ نفتی دریمدان نفتی آزادگان بررسی و مشاهده شد که از سمت جنوب میدان به سمت شمال میدان میزان بلوغ افزایش می یابد شدت احیایی بودن محیط رسوبگذاری سنگهای منشا به سمت شمال میدان برای مخازن گدوان کاهش و برای مخازن بورگان افزایش می یابد بهطور کلی مخازن بورگان و گدوان درمیدان نفتی ازادگان دارای نفت بسیارسبک بوده و احتمالا ازسنگهای منشا کربناته با فراوانی بالایی از مواد دریایی درشرایط احیایی بوجود آمده اند.