سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دنیا ارغا – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ایران
بابک جمشیدی نوید – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، گروه حسابداری، کرمانشاه، ایران

چکیده:

در کشورهای توسعه یافته عمومأ به سیستم شاخصهای اصلی عملکرد مالی توجه زیادی میگردد. مدیران واحدهای صنعتی در فرآیند تصمیم گیری خود به اطلاعات ارائه شده سیستم مذکور توجه کامل می- نمایند زیرا فرآیند وجود رقابت باعث میگردد که مدیران مجبور به توجه به دو عامل بهبود مستمر تولید و مهندسی مجدد داشته باشند تا مؤفقیت خود را تضمین نمایند. در طول دو دهه گذشته تعداد برنامه- های مرتبط با شاخصهای اصلی عملکرد مالی در بسیاری از سازمانها پیادهسازی شده است. استراتژی مربوطه شاخصهای اصلی عملکرد مالی با کیفیت بالا منجر به بهبود مستمر و مهندسی مجدد میشود. این مقاله به بررسی اهمیت شاخصهای اصلی عملکرد مالی بر مهندسی مجدد و بهبود مستمر میپردازد. این مطالعه همچنین تولید و یا درک مدیران ارشد از سطح عملکرد شرکتهای خود را اندازهگیری می- کند. بطور خاصی این مقاله بررسی رابطه بین شاخصهای اصلی عملکرد مالی با بهبود مستمر و عملکرد مربوط به مشتری را از طریق روشهای آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادله ساختاری را در نظر دارد. یافتهها نشان میدهد که شاخصهای اصلی عملکرد مالی دارای همبستگی معناداری با بهبود مستمر و مهندسی مجدد میباشد. نتایج نشان میدهد که باید توجه بیشتری به جنبه- های بهبود مستمر در تولید محصولات شرکتهای صنعتی کرمانشاه داشته باشد