سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشید تبریزیان – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
لیلا ثابت دیزاوندی – اداره کل هواشناسی خراسان رضوی
سیده لیلا سفاری – دانشجوی پژوهشکده هواشناسی
مجید حبیبی نوخندان – اداره کل هواشناسی خراسان رضوی

چکیده:

دمای خاک متأثر از عوامل متعددی از جمله توپوگرافی، تابش خورشید، دمای هوا، توزیع بارش، میزان رطوبت خاک، نوع و ویژگی گرمایی خاک، همانند ظرفیت گرمایی، ضریب رسانایی گرمایی و گرمای ویژه می باشد(نجفی مود وهمکاران 1387).به طوری کلی در بررسی های مربوط به منابع خاک چند فاکتور عمده روی دمای خاکهای منطقه مورد مطالعه اثر مهمی گذاشته اند این فاکتورها عبارتند از : دمای هوا( آب و هوا) رطوبت خاک جنس سطح خاک در این تحقیق وجود روند در دماهای اعماق مختلف خاک و همچنین وجود ارتباط بین دمای هوا و دمای خاک در ایستگاههای قوچان و سرخس مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور داده های روزانه هوا در ارتفاع 2 متری و خاک ایستگاههای سینوپتیک مورد نظر در اعماق 5، 10، 20، 30، 50 و100 سانتیمتری از سطح زمین در ساعات 3، 9 و 15 گرینویچ در دوره آماری2014-1992 انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای spssو excel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج بدست آمده وجود روند در اعماق مختلف خاک را نشان می دهد و با توجه به خط رگرسیون بدست آمده ارتباط بالایی بین دمای هوا و خاک وجود دارد.