سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا وحیدی – هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بیابان زایی براساس تعریف کنوانسیون بین المللی بیابان زدایی تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب در اثر عواملی مانندعوامل انسانی و عوامل طبیعی بعد از دو چالش تغییر اقلیم و کمبود اب شیرین بهعنوان سومین چالش مهم جامعه جهاانی در قرن بیست و یکم محسوب می شود بطوریکه براساس گزارش های سازمان بین المللی یک ششم جمعیت سه چهارم اراضی خشک و یک سوم خشکی های جهان به مساحت پنج میلیارد هکتار در 110 کشور جهان در معرض پدیده بیابان زایی است تهدید تخریب 73 درصد کل مراتع جهان به مساحت 3/3 میلیارد هکتار کاهش توان تولید خاک در 47 درصد مناطق خشک جهان غیر قابل استافده شدن 50 تا 70 هزار کیلومتر اراضی حاصلخیز در سال و بالغ بر 42 میلیارد دلار خسارت سالانه به محصولات کشاروزی همراه با اثرات بسیار وسیع و گسترده اکولوژیکی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی به ویژه فقر گسترده و تخریبمنابع پایه به عنوان تنها بخشی از اثار و پدیده های جهانی پدیده بیابانزایی محسوب می شود یکی از پیامدهای مهم و شناخته شده ناشی از تغییر آب و هوا که عوامل انسانی نقش موثری در آن دارند افزایش بلایای طبیعی مثل طوفان گردباد و افزایش الودگی هوا در برخی مناطق در اثر افزایش بادهای گرم می باشد.