سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمرتضی جوادپور – کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه سیستان و بلوچستان
هادی مدح فریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کامران مبینی – استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
محمدرضا علیگودرز – استادیاردانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

در این مقاله اثر نوع چیدمان شبکه لوله گرمایش از کف بر روی شرایط آسایش انسان به صورت عددی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.در ابتدا شبکه بندی های مختلف کابردی سیستم گرمایش از کف مورد تحلیل عددی قرار داده شد. سپس بر اساس طرحی از یک فضای دلخواه میدان دما به صورت سه بعدی تحلیل شد و اثر پارمترهایی همچون نوع آرایش لوله ها در کف و عمق قرارگیری لوله ها را بر روی میدان دمایی فضا و شرایط آسایش انسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته شد. در نهایت مشاهده شد که مناسب است شبکه آرایش لوله در کف بر اساس تعداد دیوارهای خارجی انجام شود و بیشترین شار حرارتی مربوط به شبکه حلزونی می باشد و بهترین عمق لوله ها در کف جهت دستیابی به شرایط آسایش انسان ۴ سانتیمتر می باشد.