سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

لیلا کلانی ساروکلایی – استادیار و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی طبری بابل
زهرا ارزانیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، اراک ایران

چکیده:

در این تحقیق رفتار غیرخطی تیرکامپوزیتی با مقطع Hat-Shape با استفاده از روش اجزای محدود به صورت پارامتریک مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا صحت مدلسازی اجزای محدود مقطع مرکب از GFRP و دال بتنی با نتایج آزمایشگاهی انجام شده توسط دیگر محققین مقایسه شده و سپس با تغییر مقاومت فشاری لایه بتن، مدول الاستیسیته مقطع، جنس مقطع و صفحه روی آن، نمودار بار- تغییرمکان و ظرفیت باربری نهایی مقطع در حالتهای مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است. بررسی نتایج نشان میدهد که مدلسازی اجزای محدود این سازهها با در نظر گرفتن رفتارهای غیرخطی مصالح و سایر پارامترهای تاثیرگذار میتواند تطابق مناسبی با نتایج آزمایشگاهی داشته باشد و با تغییر جنس مقطع می توان ظرفیت باربری، شکل پذیری و سختی این تیرها را تغییر داد.