سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
حسن محسنی – دکتری رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

چکیده:

سازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان سنگهای مخزنی میدان گازی X هستند این میدان یکی ازمخازن گازی عظیم درآبهای خلیج فارس بهشمار میروند که درجنوب شرقی بندربوشهر قرارگرفته است انیدریت یک محصول دیاژنتیکی است که قسمت اعظم تخلخلهای موجود درمخزن را مسدود کردها ست لذا به منظور بررسی بافته یا مختلف انیدریت و منشا آنها درسازند کنگان و بخش بالایی سازند دالان مطالعات پتروگرافی توسط میکروسکوپ پلاریزان برروی تعداد1160 مقطع نازک تهیه شده از مغزه چاه A انجام شد براساس شواهد پتروگرافی هفت نوع بافت شناسایی گردید که شامل لایه انیدریت سیمان انیدریت فراگیر انیدریت پویکیلوتوپیک انیدریت ندولی بلورهای پراکنده تبخیری سیمان انیدریت پرکننده شکستگی و رگچه های تبخیری است لایه انیدریت انیدریت ندولی و بلورهای پراکنده تبخیری طی دیاژنز اولیه و سیمان انیدریت فراگیر سیمان انیدریت پویکیلوتوپیک رگچه های تبخیری و انیدریت پرکننده شکستگی ها طی دیاژنز تدفینی تشکیل شده اند.