سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امید ناصر قدسی –
وحید زنگانه –

چکیده:

اثرات عدم تراکم ناپذیری ماده هسته ای بروی توزیع سد همجوشی و سطح مقطع همجوشی در برهمکنش هسته های ۲C ،۱۶O ، ۲۸Si و ۳۵Cl با ۹۲Zr مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده ایم این اثر باعث یک نیروی دافعه اضافی در پتانسیل کل میشود. این اثر را میتوان به یک نیروی نوکلیون-نوکلیون اضافی مدل کرد. شکل این نیرو فرض شده به صورت نیروی نوکلیون-نوکلیون با برد صفر باشد. قدرت این نیرو را با استفاده از مدلهای توماس-فرمی و Double Folding تخمین زده ایم. همچنین نشان داده ایم این اثر میتواند عدم سازگاری که بین مقادیر پارامتر پخشیدگی در پتانسیل کل ، که از مطالعات برهمکنش یون های سنگین حاصل شده است را در مقایسه با مقادیر متناظری که از پراکندگی بدست آمده را به خوبی توجیح کند. در این مقاله پتانسل کل با استفاده از مدل Double Folding همچنین تصحیحات ناشی از جفت شدگی های مدهای ارتعاشی و دورانی هسته های بر هم کنشی با استفاده از محاسبات Couple Couple در نظر گرفته شده اند.