سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی مدیریت و آموزش

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ثریا ضیائی – استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه پیام نور
وجیهه خباز – دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناختی، دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه ابزارهای اطلاع رسانی در جهان متحول شده است. اگر در قرن بیستم رادیو، تلویزیون، تلفن وبرخی از وسایل و ابزارهای مشابه از مهم ترین عوامل انتقال اطلاعات بودند، اینک با ورود رایانه،اینترنت، شبکه های الکترونیکی و مهم تر از همه آموزش الکترونیک مفاهیم و ابزارهای فناوریاطلاعات را متحول ساخته و. قرن 21 را به قرن دانایی و انقلاب اطلاعات تبدیل کرده است. اطلاعاتبه عنوان کالای استراتژیک، ابزار قدرت و معیار توسعه یافتگی در دنیای کنونی است. آموزش وپرورش هم به عنوان یک نظام و سیستم اطلاعاتی بزرگ می تواند اطلاعات مناسب را برای دانشآموزان به ویژه در دوره ی ابتدایی، جمع آوری، پردازش و منتشر کند. چرا که مهم ترین دوره یتحصیلی در تمام نظام های آموزش و پرورش جهان و اساس آموزش های بعدی، دوره ی ابتدایی استو دانش آموزان را برای کسب مهارت ها و تخصص ها ی آتی آماده می سازد. لذا فناوری اطلاعات وارتباطات نقش مهمی را در این دوره ایفا می کنند. و فرد اصلی در کمک به دانش آموزان برایدسترسی به قابلیت های فناوری ، معلم کلاس است و آمادگی برای کاربرد فناوری و آگاهی ازچگونگی پشتیبانی فناوری از یادگیری دانش آموزان ، باید جزو مهارت های اساسی معلمان گردد.هدف کلی این پژوهش مطالعه تأثیر کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کیفیت آموزش از دیدگاهمعلمان است. و به روش پیمایشی و توصیفی انجام شده است. جامعه ی آماری شامل کلیه ی معلمانمقطع ابتدایی مدارس هوشمند ناحیه ی 7 مشهد می باشد. که حجم نمونه 150 نفر بر اساس میزانهوشمندسازی مدارس تعیین شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو روش آمارتوصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. در بخش توصیفی ، از جداول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار) و در بخش آمار استنباطی با توجه به فرضیه های2تدوین شده از آزمون های کولوموگروف- اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های یک نمونه ای و همبستگی برای پاسخ به فرضیه ها با کمک نرم افزار SPSS استفاده شده است. به طور کلی نتایج نشان داد که معلمان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کیفیت آموزش و در نهایتپیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر می دانند.