سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم رضایی – گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج
محمد رضا کازرانی وحدانی – بخش فیزیک،دانشگاه شیراز
بهروز واثقی – گروه فیزیک، دانشگاه یاسوج

چکیده:

در این مقاله تغییرات ضرایب جذب و شکست نوری ناشی از گذار بین زیرنوارهای یک نقط هی کوانتومی کروی با پتانسیل محدود، با در نظر گرفتن اثر نوار رسانش غیر سهموی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تاثیر نوار رسانش غیر سهموی بر ویژه مقادیر و ویژه حالت های الکترون محبوس در نقطه ی کوانتمی را با استفاده از معادله ی جرم موثر لوتینگر-کوهن مورد بررسی قرار داده و سپس به کمک فرمول بندی ماتریس چگالی و روش تکرار، تغییرات ضرایب جذب و شکست خطی و غیرخطی مرتبه ی سوم نقطه را به دست می آوریم. در آخر اثر نوار رسانش غیر سهموی بر تغییرات ضرایب جذب و شکست اپتیکی نقطه را مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج به دست آمده نشان می دهد که، در نظر گرفتن نوار رسانش غیر سهموی سبب افزایش تغییرات ضرایب جذب و شکست سیم کوانتومی شده و قله ها را به سمت انرژی های کمتر سوق می دهد.