سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیامک میرمعصومی زکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک
صادق علیخانی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال حرارت جابجائی ترکیبی یک سیال نانو، شامل آب و ذ رات اکسید آلومینیوم، درون یک لولـه ی افقـی، بـصورت عـددی مطالعه شده است . برای بررسی رفتارهای حرارتی و هیدرودینامیکی سیال نانو، از مدل دو فازی مخلوط استفاده شـده اسـت . مقایـسه ی رون لوله های افقی، مطابقت خوبی بین مطالعه ی حاضر با کارهای تجربی و عددی صورت گرفته در گذشته، بر روی انتقال حرارت ترکیبی نتایج نشان می دهد . در این مطالعه، اثر افزودن ذرات با قطر 10 nm به سیال پایه ( آب ) بر روی پارامترهای هیدرودینامیکی و حرارتی، مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج نشان می دهند که ذرات نانو، تاثیر محسوسی بر روی پارامترهای هیدرودینام یکی نمی گذارد . ولی تاثیر آنها بر روی پارارمترهای حرارتی، قابل توجه می باشد . همچنین غلظت حجمی ذرات، در پایین و نزدیکی دیواره ی لوله، بیشتر است .