سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهرزاد هنرور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان گروه علوم باغبانی
مرتضی خوشخوی – دانشگاه شیراز گروه علوم باغبانی
کتایون جاویدنیا – مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده:

گل محمدی عمده ترین منبع جهت استحصال اسانس ورد به شمار می آید که برای تولید گلاب و عطر نیز در صنعت به کار می رود. ایران به عنوان یکی از موطن های گل محمدی است و اعتقاد بر این است که تقطیر وردها برای تولید اسانس در اوایل قرن هفتم از ایران منشا گرفته است. در این پژوهش مطالعه ویژگی های کمی و کیفی اسانس گل محمدی جنوب ایران(میمند و شیراز) در گل تازه انجام شد. پس از اسانس گیری گل ها، به وسیله GC و GC-MS ترکیبات شناسایی و تعیین مقدار شدند. در مجموع 33 ترکیب شناسایی شد که در میمند 97/8 از کل ترکیبات شناخته شده و در شیراز نیز 98/3 از ترکیبات را به خود اختصاص دادند. ترکیبات شناسایی شده در دو منطقه در چهار گروه شامل: مونوترپن ها، سسکویی ترپن ها، هیدروکربن ها اسیدهای چرب قرار گرفتند. در اسانس گل تازه مونوترپن های الکلی بالاترین مقدار را داشتند که در مناطق میمند و شیراز به ترتیب 42/8 و 46/2% بود. منطقه کشت در نوع ترکیبات اسانس گل تازه اختلافی نشان نداد ولی در درصد ترکیبات تفاوت مشاهده شد. زمان های مختلف برداشت در نوع ترکیبات تاثیر نداشت و تنها درصد آنها تغییر یافت.