سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه ایران پاک – گروه شیمی، دانش آموخته کارشناس ارشد شیمی تجزیه، دانشگاه پیام نورسیرجان، واحد کرمان
محمدعلی کریمی – استاد گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، سیرجان، ایران
امید اسپرغم – مربی گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، خرمشهر، ایران

چکیده:

درتصفیه خا نه های آب و فاضلاب برای حذف ذرات معلق وکلوئیدی معمولا از فرایند انعقاد ولخته سازی استفاده می شود.امروزه به منظور انجام فرایند انعقاد از نمک های فلزی سولفات آلومینیوم، کلرید فریک وپلی آلومینیوم کلراید استفاده میگردد. مشکلات بهداشتی و اقتصادی این منعقدکننده ها باعث شده است تا تحقیقات گسترده ای جهت جایگزینی آن ها باموادطبیعی انجام گیرد. هدف از این مطالعه بهینه سازی پارامترهای موثر بر حذف کدورت آب توسط اسیدتانیک که یکی از تانن های قابل هیدرولیز و ارزان قیمت می باشد. دراین پژوهش اثر پنج پارامتر pH، دزمنعقدکننده، سرعت اختلاط کند، سرعت اختلاط سریع و غلظت بر روی فرایند انعقاد و ته نشینی توسط اسیدتانیک بررسی شد. آزمایش ها توسط دستگاهجارتست انجام گرفتند. تحت عمل سرعت اختلاط سریع با 120 دور در دقیقه، به مدت 1 دقیقه و اختلاط کند با سرعت 40دور در دقیقه، به مدت 20 دقیقه و همچنین مدت 30 دقیقه به منظور ته نشینی درشرایط سکون قرار گرفتند. بررسی ها نشانداد که بالاترین درصد حذف کدورت متعلق به دز اسیدتانیک می باشد که ، 99 % است.