سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش آبخیزداری شهری

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین اذرنیوند – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمدعلی زارع چاهوکی – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

منظرسازی حاشیه بزرگرا هها از راه کشت گیاهان یکی از موارد مهمی است که در برنام ههای توسعه شهری باید مد نظر قرار گیرد. پوشش گیاهی نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا، تلطیف هوا، تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن دارد. افزون بر این دارای عملکرد اجتماعی و روانی است. برای منظرسازی بزرگرا هها باید از گون ههایی استفاده کرد که افزون بر دارا بودن ویژگ یهای زیباشناختی به شرایط محیطی نیز سازگار باشند. همچنین نباید به تیمارهای آبیاری، کودپاشی، هرس و… نیاز داشته باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به شرایط محیطی استان تهران گون ههای گیاهی مقاوم به خشکی و شوری خاک معرفی شود