سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدالقاصی چگنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تحلیل برگشتی برای به دست آوردن پارامترهای توده سنگ م وثر در رفتار تونل و سازههای زیر زمینی، پارامترهایی مانند مدول آلاستیسیتهE و نسبت تنشهای افقی به عمودیK به کار گرفته
می شود . برای پیدا کردن روش تحلیل برگـشتی مناسـب ، تکنیکهـای جـستجوی مـستقیم در بـین روشهای تحلیل برگشتی بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند . در ای ن مقاله الگوریتمهـای جـستجوی
مستقیم، روش تک متغیره ، روش تک متغیـره متنـاوب و روش الگـوی جـستجو ، کـه از روشـهای تحلیل برگشتی مستقیم می باشند، معرفی شده اند و همچنـین روش تـک متغیـره درمـورد تونـل
انتقال آب کاکارضا با استفاده از نرم افزار FLAC ، با موفقیت به کار گرفته شده است .