سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اکبری مجدر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گروه
عبدالرضا بهره مند – استادیار گروه آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در زمینه مطالعات فرسایش و رسوب دامنه وسیعی از مدل ها وجود دارد که بر اساس درجه پیچیدگی، فرایندهای قابل شبیهسازی و ماهیت دارای تنوع هستند. مدلهای دو مدل با ماهیت هیدرولوژیکی و با قابلیتSWAT یک مدل هیدرولوژیکی زمان پیوسته، با پایه فیزیکی و نیمه توزیعی مکانی است که کوچکترین واحد کاری در آن واحدهایHRU میباشد و فرایندهای فرسایش و رسوب برای هر یک از این واحدها با استفاده از مدلMUSLE شبیهسازی میشود. در این مدل از نقشههای توپوگرافی، کاربری اراضی اطلاعات خاکشناسی و داده های هواشناسی به عنوان ورودی مدل استفاده میشود. مدل WETSPA یک مدل هیدرولوژیکی توزیعی مکانی با پایه فیزیکی است که قابلیت شبیه سازی فرسایش و انتقال رسوب نیز در آن توسعه داده شده است. در این مدل برای شبیهسازی فرایندهای هیدرولوژیکی و فرسایش و رسوب از نقشههای توپوگرافی، کاربری اراضی، نقشه خاک و سری زمانی روزانه هواشناسی استفاده میکند. در این مدل برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از روابط فیزیکی انجام می شود.