سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی برهانی – اعضا هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
سعید علی موسی زاده –

چکیده:

قارچها از زمانهای بسیار دور با انسانها در ارتباط بودهاند و انسانها از هزاران سال قبل به اهمیت قارچهای کلاهکدار واقف بودند . این قارچها امروزه سهم بزرگی از تجارت را بخود اختصاص دادهاند بیش از 1000 گونه قارچ خوراکی در منابع علمی مختلف گزارش شدهاند و تخمین زده می شود در ایران بیش از 140 گونه بیش از قارچ خوراکی وجود داشته باشد و اما بیشتر آنها تاکنون شناسائی و گزارش نشدهاند . این قارچها علاوه بر اینکه میتوانند در بهبود کیفیت غذائی و افزایش درآمد روستائیان نقش داشته باشند ، اغلب آنها میتوانند کشت شده و برای تولید مواد اولیه در صنایع داروئی و غذائی مورد استفاده قرار گیرند . طرح جمع آوری و شناسائی قارچهای خوراکی و داروئی منطقه بهشهر طی سالهای 86 و 87 انجام شد برای این منظور از تمامی مناطقی که امکان و احتمال رویش قارچ وجود داشت نظیر جنگلها ، مراتع ، باغات و اراضی ساحلی در طول سال و فواصل زمانی مختلف بازدید و نمونه بر داری انجام شد. در این بررسی بیش از 120 قارچ از آسکومیست و بازیدومیست جمعآوری و شناسائی شدند .این قارچها به راستههای ریز تعلق داشتهاند در بین آنها بیش از 25 گونه قارچ خوراکی که خواص داروئی اغلب آنها دارای خواص متعددی نیز می باشند. این گونه ها شامل:Agaricus arvensis. Agrocybe cylindracea Auricularia mesenterica.Amanita vaginata Armillaria mellea, Boletus edulis ,Cantharellus cibarius .C. infundibuliformis, Clavaria vermicularis , Hericium erinaceum , Coprinus comatus Flammulina velutipes ,HydnumrepandumHypholema capnoides ,Laetiporus sulphureus, ,Pleurotus ostreatus P.cornucopiea,P. pulmonaris,Pluteus cervinus , Polyporus squamusa , Volvariella bombycina , Morchella esculenta and Sarcoscypha austrica برای تمامی گونهها نمونههای هرباریومی تهیه و برای تعدادی از آنها کشت های خالص آن نیز تهیه شده است. علی رغم تنوع زیاد قارچ خوراکی و داروئی وحشی در این منطقه ، تعداد قارچهای خوراکی که در این منطقه شناخته شده می باشد و کم و بیش توسط روستائیان برداشت، مصرف و یا به فروش میرسد بسیار محدود و تنها شامل گونههای Morchella esculenta, Cantharellus cibarius Pleurotus spp. می باشد.