سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین اکبری مجدر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب

چکیده:

منابع طبیعی تجدید شونده در هر کشور، زیربنای دیگر فعالیت ها در عرصه های طبیعی بوده و نقش مهمی در اقتصادملی دارد. برای مدیریت مناسب این منابع داشتن شناخت کافی از خصوصیات محیط و یا اثرات اقدامات مدیریتی مختلف بر محیط ضروری است. امروزه از شیوههای مختلف مدلسازی میتوان برای این منظور استفاده کرد . مدل ارزیابی آب و خاکSWATکه قابلیت اجرا در محیطArc GISرا دارد به عنوان یک ابزار مناسب در مطالعات زیست محیطی، میتواند فرایندهای هیدرولوژیکی، کیفیت آب، فرسایش خاک، مدیریت مرتع و اثرات تغییر اقلیم را شبیه -سازی کند. این مدل برای انجام شبیهسازی از نقشه های توپوگرافی ، کاربری اراض ی، خصوصیات خاک، اطلاعات مدیریتی، سری زمانی دادههای هواشناسی مشاهده شده و برخی اطلاعات دیگر از خصوصیات آبخیز استفاده می کند . کوچکترین واحد کاری در این مدل واحدهای پاسخ هیدرولوژیکی است که حاصل ترکیب نقشه های کاربری اراضی ، خاک، و طبقات شیب میباشد. فرآیندهای هیدرولوژیکی مدل عبارتند از: بارش ، ذوب برف، ذخیره برگابی ، ذخیره چالابی، رواناب سطحی، نفوذپذیری، تبخیر و تعرق، نفوذ عمقی ، جریان زیر سطحی و جریان آب زیرزمینی کم عمق و عمیق. مدل در تحقیقات متعددی در نقاط مختلف دنیا اجرا شده و دقت شبیه سازی ها بر اساس خصوصیات منطقه و داده های موجود از ضغیف تا عالی متغیر بوده است