سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد رضا اختصاصی – استاد یار دانشکده منابع دانشگاه یزد
حسن احمدی – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از فرایندهای مهم بیابان زایی فرسایش بادی و ظهور رخساره های مربوط به این پدیده است که به اشکال مختلف اعم از تپه های ماسه ای ، نبکا، ربدو، کلوت ها و یا تشکیل سنگفرش بیابان جلوه می کند در بسیاری از کشورها، از جمله ایران پدیده فرسایش بادی یکی از ظواهر اصلی و مهم بیابان زایی قلمداد می گردد به همین دلیل از گذشته تا کنون دفتری تحت عنوان دفتر تثبیت شن و بیابان زدایی در ایران مشغول به فعالیت است و یکی از وظایف اصلی آن مهار فرسایش بادی و تثبیت ماسه های روان در کشور بوده است در کشورچین نیز ظهور تپه های ماسه ای یکی از مصادیق پیشرفت و توسعه بیابان قلمداد می گردد در حالیکه پاره ای از کشورهای در معرض بیابان زایی ممکن است این فرایند از اهمیت کمتری برخوردار بوده و دیگر فرایندها از جمله تخریب منابع گیاهی شوری زایی و غیره از اهمیت بیشتری برخوردار باشد و به عنوان فرایند اصلی بیابان زایی قلمداد گردد. به همین دلیل در مدلهای مختلف ارزیابی بیابان زایی علاوه بر نگاه متفاوت به معیار فرسایش بادی از شاخصهای متفاوتی استفاده شده است که کاربرد آنها را در مناطق دیگر با محدودیتهایی همراه می سازد.