سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرشاد دارابی گلستان – کارشناسی ارشد- نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه
رضا قوامی ریابی – استادیار دانشکده معدن، نفت و ژئوفیزیک – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

نهشته پورفیری دالی اولین نهشتهCu-Auپورفیری کشور است که با توجه به نوع ماده معدنی وموقعیت مناسب آن اهمیت ویژ های در کشور پیدا کرده است. جهت شناسایی و تحلیل موقعیت منطقه دالی شمالی، ١۶٣ نمونه از خاک برداشت گردیده و با رو شهای مختلف محدوده آنومالAu و Cu مشخص شده است که مقادیر بالاتر از0/3g/t برای طلا و0/1% برای مس بعنوان منطقه آنومال شناسایی شده است. محدوده آنومالی هایCu-Au پورفیری توسط آنومالی مغناطیسی و محدوده های غنی از هماتیت، گوتیت و تا حدودی جاروسیت پوشش و یا در بر گرفته می شود و این هم پوشانی درکنتاکت سنگهای کوارتز دیوریت پورفیری و آندزیت ها (سنگ میزبان) به بیشترین مقدار می رسد که درترانشهTR06بخوبی مشخص م یگردد. به احتمال زیاد این مناطق مغناطیسی در ارتباط با تود ههایCu-Au پورفیری زیر سطحی می باشند. روش های ژئوفیریکی مقاومت ویژه و شارژابلیته موقعیت مناطق آنومال را بخوبی نشان می دهند که در قسمت غربی پروفیلIP06منطبق بر نمونه های آنومال خاک و آنومالی مغناطیسی یک توده معدنی با شارژابیلیته بالا خود را نشان می دهد.