سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی برنجیان – دانشجو کارشناسی ارشد تکتونیک، پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

ایران زمین تحت تاثیر قرار گیری در کمربند کوه زایی آلپ -هیمالیا و همچنی ن در تحت تاثیر مستقیم همگرایی بین بلوک تازی به سمت اوراسیا، سرزمینی خاص از دیدگاه مطالعات مرتبط با دانش زمینساخت می باشد. قرار گیری پهنه های ساختاری زاگرس، البرز، کپه داغ، ایران مرکزی و پهنه فرورانش مکران باعث پیچیدگی خاصی در پژوهشهای مرتبط با زمین ساخت فعال در این سرزمین شده است کهتوجه زمین شناسان را به خوب جلب نموده است. در اینجا سعی شده است که به صورت کلی پهنه ساختاری خاور سمنان را معرفی نموده و نشانه های زمین ساخت فعال در آن مشخص شود. این پهنهبه شکل سیگوئیدال در حد بین دو گسل چپ بر عطاری (در شمال) و انجیلو (در جنوب ) به وجود آمده که توسط دو گسل معبد (در خاور) و گسل خاور سمنان (در باختر ) در بر گرفته شده است . در اینجا مشاهدات می تواند نشان دهندهStrain partitioningو وجود گنبدهای نمکی فراوان در آن و مشاهده واحدهایی به شکل سیگموئیدال بر روی تصویر لندست ٧ در این پهنه و قرار گیری داده های زمین لرزهای دستگاهی در پیرامون گسل های در بر گیرنده این پهنه ساختاری نشان دهنده پویایی آن بوده که خود می تواند خطری برای شهرهای پیرامونی آن و به خصوص شهر سمنان از دیدگاه زمین ساخت فعال باشد.