سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد برق دانشگاه علم وصنعت ایران
احد کاظمی – دانشیاردانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

مقررات زدایی اهداف توسعه انتقال را تغییرو عدم قطعیت ها را افزایش داده است .به این دلیل معیارهای جدیدی برای برنامه ریزی توسعه انت قال در محیط های تجدید ساختار یافته لازم است .هدف این مقاله ارائه چهار معیار بازار محورجدید برای برنامه ریزی توسعه انتقال در محیط های تجدید ساختاریافته میباشد .معیارهای مذکور بر اساس رویکردمحاسبه توابع چگالی احتمالی قیمت های گرهی یا همان قیمت های حاشیه ای محلی احتمالی استقرار می یابند .به طوری که در سال افق علاوه بر قابلیت اطمینان سیستم موجب افزایش رقابت وایجادمحیطی بدون تبعیض برای فروشندگان و خریداران بازار می گردد . در این روش عدم قطعیت های تصادفی سیستم های تجدید ساختار یافته مدل می شوند و هزینه های بهره بردا ری،تراکم،و هزینه های کاهش بار در نظر گرفته می شوند.در خاتمه چهار معیار بازار محور جدید با شش معیار بازار محور ذکرشده در سایر مقالات همانند معیارهای متوسط هزینه تراکم مقایسه شده ونتایج آن ارائه می گردد.