سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد عبداله زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مصطفی جزائری – دانشگاه سمنان
آرش تعویقی – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای تخمین آنی (Online) مؤلف ههای متقارن ولتاژ شبکه ، با هدف استفاده از آن در پ استراتژی کنترل بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR)یشنهاد میگردد؛ که قادر خواهد بود هر یک از توالی های مثبت، منفی و صفر ولتاژ را بطور دقیق و سریع استخرا ج نماید . عملکرد روش پیشنهاد شده با برخی از مهمترین الگوهای تخمین ، با ، پیاده سازی هر یک از آنها در محیطMatlab/Simulinkبه تفصیل مورد مقایسه قرار گرفته و بدین ترتیب بکارگیری این الگو در استراتژی کنترلDVR با توجه به خصوصیات مورد انتظار از این جبرا ن ساز تأیی د م ی گردد . بر اساس الگویتخمین پیشنهادی ، استراتژی کنترل نو ینی مطرح م ی شود که DVRرا قادر به جبران انواع کمبود ولتاژ م ی نماید . عملکرد استراتژی مزبور با شبیه سازیDVR در یک شبکه توزیع به کمک نرم افزارPSCAD/EMTDCمورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد.