سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سجاد ریش سفیدنوش آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
پریسا هاشم پور – استاد یار دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

چکیده:

تاکید اسلام بر محرمیت و حجاب سبب شده که این مشخصه بر تمامی ابعاد اجتماعی و فرهنگی که یکی از نمود های آن معماری ست اثر گذارد و نه تنها ضوابطی را علاوه بر ضوابط دیگر بر مسکن سنتی اعمال کند ، بلکه به عنوان مهم ترین معیار های ساخت قلمداد شود. در این مقاله مبتنی بر پرسش تحقیق ، به چگونگی و چرایی وجود محرمیت در مساکن گذشته ، وضعیت محرمیت در معماری مساکن کنونی و اهمیت آن ، پرداخته می شود. روش تحقیق به صورت کیفی و به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. بر این اساس در ابتدا محرمیت در معماری ، اهمیت آن از دیدگاه قرآن ، دلایل الزام وجود و متغیر های سازنده ی آن تعریف می شود . سپس مسکن اسلامی _ایرانی و متغیر های آن در ارتباط با محرمیت معرفی میشود و در نهایت مساکن مدرن از بعد محرمیت بررسی شده و راهکار هایی حاصل از نتایج مشاهده ارائه می شود