سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا دادپور –

چکیده:

تاکنون به ویژگی سرزندگی محیطهای شهری در مطالعات ، تحقیقات و پروژه های طراحی شهری درایران و تهران توجه جدی نشده است و بیشتر عرصه های عمومی که امروزه در سطح شهرها دیده می شوند محیطهای کسل کننده وغیر جذابی می باشند که هیچ انگیزه ای را در افراد برای رفتن و ماندن در انجا برنمی انگیزانند علاوه بر این در میان متخصصان شهری نیز تعریف مشترکی از ویژگی سرزندگی محیطهای شهری و معیارها و عوامل ایجاد کننده ان وجود ندارد براین مبنا هدف این مقاله ارائه معیارهای سرزندگی فضاهای شهری و همچنین تدقیق این معیارها برای فضاهای شهری تهران می باشد برای دستیابی به این هدف ابتدا با استفاده از تعاریف و مفاهیم مختلفی که از سرزندگی از حدود پنج دهه پیش ارائه شده است تعریف سرزندگی تدقیق می شود سپس معیارهای مختلفی که برای حصول به سرزندگی در فضاهای شهری درنقاط مختلف دنیا تدوین شده مرور می گردند و با جمع بندی آنها معیارهای عام ایجاد سرزندگی پیشنهاد می گردد.