سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حبیب زارع – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمد دهقانی سریزدی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
محمدرضا افضل ابادی – کارشناس مهندسی صنایع شرکت فولاد الیاژی ایران

چکیده:

یک سازمان از اجزای مختلف تشکیل شده وموفقیت آن در گرو موفقیت اجزایش می باشد لذا سازمان برای اطمینان از میزان تحقق اهدافش باید عملکرد خود را از طریق بررسی نقش فرایندها و واحدهای مربوطه در دستیابی به اهدافشان مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد که این کار از طریق ارزیابی میزان تناسب تطابق و کارایی عملکردشان بر مبنای شاخصهای عملکردی و برداشتی صورت می پذیرد به همین دلیل استفاده از مدلهای مختلفی همچون مدل تعالی کیفیت اروپا EFQM به عنوان چارچوبی برا خود ارزیابی سازمانی گسترش یافته است درمدل تعالی EFQM 5 معیار توانمندساز و 4 معیار نتایج وجوددارد که معیار ششم مربوط به معیار نتایج مشتریان می باشد. در این معیار توجه به مشتریان بیرونی سازمان شده است و نظرات مشتریان داخلی لحاظ نمی شود.