سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی اکبرنژاد – دانشیار دانشگاه ایلام
خدیجه ملک شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده:

یکی از صفات انسانی و الهی که در چگونگی زندیگ انسان موثر است، صفت شرم و حیاست . این صفت در آموزه های دینی، دارای جای گاه خاصی است و رابطه تنگاتنگی با ایمان، عفت، تقوا و ملکات نفسانی دیگر دارد . آن چه سلامت فرد و جامعه و ارزش های متعالی انسانی را تضمین می کند، رعایت حیا در حوزه فردی و اجتماعی است . در عصر حاضر بیم آن می رود که انسان در گذار از زندگی سنتی به روش مدرن و صنعتی ، هویت و مسئولیت خویش را به فراموشی یسپارد و ارزش های فطری و اخلاقی بی رنگ شود و حیا از جامعه انسانی رخت بر بندد. امروزه با گشتبر روابط بشری و تشکیل دهکده جهانی، میزان آسب پذیری افراد بیشتر شده است ، لذا بایداصول و قواعدی برای حفظ و سلامت این گونه روابط در نظر گرفت. بهترین ضامن اجرایی برای مقررات دینی، شرم و حیاست که نقش پیش گیری و هدایت جامعه و کنترل و بهینه سازی روابط را دارد . بر این اساس ، بحث از آن ، ضروری به نظر می رسد . روش پژوهش در این نوشتار اسنادی کتابخانه ای است و مراحل توصیف و تحلیل در آن طی شده است . در این نوشتار ض1من تبیین مفاهیم اساسی در حصوص حیا در قرآن، به بررسی واژه حیا در آیات و روایات پرداخته شده و همچنین برخی از الگوهای حیا و پاکدامنی معرفی شده اند و بهترین حیاها نام برده و توضیحاتی بیان گردیده است . این نوشتار ادعا ندارد که بصورت تمام و کمال حق مطلب را ادا کرده بلکه در حد توان به بررسی این مهم پرداخته است .