سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدعباس احمدی – استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران
محمدجواد عزیزی فر – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی
سعید رحیمی هرآبادی – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیط، دانشگاه خوارزمی
محمد گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاداسلامی واحد شهرری

چکیده:

شهرها سیستم هایی پیچیده، پویا و انعطاف پذیر است. یکی از ضرورت های مطالعات شهری امروزهمربوط به توسعه و پایداری شهری است که خود رویکردی چندگانه در عرصه مدیریت شهری است.مقاله حاضر می کوشد در چارچوب جغرافیای سیاسی شهر، رویکرد پایداری شهری را مورد مطالعهقرار دهد. به عبارت دیگر کاربردهایی که جغرافیای سیاسی شهر و مدیریت سیاسی فضا در راستایپایداری شهر و شهر پایدار عرضه می کند مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان داد پایداری شهررویکردی است در پی حفظ تعادل میان اجزای جغرافیای سیاسی شهر و برنامه ریزی شهری وسبب ساز فرایند مدیریت سیاسی فضاست. در این راستا تحقق پایداری شهرها نیازمند تصمیمگیری های سیاسی در قالب تصمیمات از پایین به بالا قرار دارد. به عبارت دیگر پایداری شهری بهسبب آن که پیرامون مسائل و مشکلات عینی مردمی قرار دارد. صرفا توسط مردم، شوراها ونهادهای محلی قابل حل و فصل است و بنابراین سازه ای سیاسی- اداری همچون دولت و مدیریتمحلی کارآمد، که یکی از ابعاد مطالعاتی جغرافیای سیاسی شهر را تشکیل می دهد، بر ضرورتاجرایی این مهم تاثیرگذار خواهند بود.