سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید حمید رضا صادقی – استادیار و مدیر گروه مهندسی آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه

چکیده:

باد و اب از عوامل مهم ایجاد فرسایش خاک بوده که علیرغم غالبیت آنها در بسیاری از نقاط جهان از عملکرد متفاوت برخوردار می باشند از آنجایی که شناخت هریک از انها در روند مدیریت فرسایش و حفاظت خاک متفاوت است لذا در این مقاله سعی بر ان است تا مقایسه تحلیلی فرسایندگی و توان حمل فرسایش بادی و ابی صورت پذیرد همچنین مقایسه عملکردباد و آب در بروز فرسایش خاک به صورت تحلیلی و با حل مثال دراین مقاله مورد توجه قرارگرفته است تحلیل به عمل آمده نمایانگر تفاوت زیاد فرسایندگی و توان حمل فرسایش بادی و آبی در هریک از مناطق تحت گستره آنها بوده اگرچه شکل کلی روابط حاکم در تحلیل متغیرهای مزبور در فرسایشهای مورد مطالعه از شباهت زیادی برخوردارند.