سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1385

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شعبان رضا قربانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار
ابراهیم رستم آبادی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم سبزوار، سبزوار

چکیده:

مقاومت الکتریکی ابررسانای بس بلور NdBa2Cu3O7-δ اندازه گیری شده است . برای تحلی ل مقاومت الکتری کی حالـت عـادی از مـدل پـلارون ( جفـت پـلارون) استفاده شده است . این م دل داده های تجربی ر ا در دماهای نزدی ک دمای بحرانی ابررسانای ی به خوبی توصیف می کند . نتایج پیشنهاد مـی کنـد کـه ناحیـه ی افـت و خیزهای ابررسانایی خیلی باریکتر از آنچه است که تابحال انتظار می رفت