سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا نوری شیرازی – کارشناس ارشد عمران – سازه، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
حسن افشین – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
کریم عابدی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

روشهای مختلفی برای مقاوم سازی پل ها به وجود آمده است که استفاده از جاکت های فولادی به عنوان یکی از روش های موثر در مقاوم سازی لرزه ای به خصوص برای پل های بتنی مسلح معمولی، کاربرد فراوانی دارد. در این مقاله از نرم افزار عناصر محدود ANSYS برای مدل سازی رفتار ستون تحت اثر بارگذاری شبه لرزه ای استفاده شده است. کلیهنمونه ها تحت اثر بار محوری ثابت و جابجایی های رفت و برگشتی قرار گرفتند و تحلیل های غیر خطی هندسی و مصالح جهت حصول رفتار واقعی ستون ها انجامشد. در ابتدا یک ستون بتن مسلح پل انتخاب و به عنوان نمونه شاخص مورد استفاده قرار گرفت. آنگاه این نمونه با استفاده ازجاکت های فولادی مربعی، هشت ضلعی، دایروی و چهار حالت مختلف استفاده ازجاکت های فولادی مربعی بهبود یافته تقویت شد. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان داد که جاکت فولادی مربعی به دلیل تورم خارج از صفحه در مقطع عرضی خود، تاثیر چندانی در بهبود مشخصه های مکانیکی ستون ندارد، ولی افزایش مقاومتب رشی حاصل شده با این نوع از جاکت ها قابل توجه است. نتایج حاصله همچنان حاکی از آن بود که جاکت های فولادی هشت ضلعی، دایروی و مربعی بهبود یافته در افزایش جذب انرژی، شکل پذیری و سختی نمونه های تقویت شده بسیار موثر بودند و می توانند جهت مقاوم سازی لرزه ای پل ها مورد استفاده قرار گیرند.