مقاله مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله سالمندان کم شنوا
مقاله سمعک
مقاله اضطراب
مقاله استرس
مقاله پرسشنامه سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی وند پردیس
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده رویا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کاهش شنوایی می تواند بر سلامت افراد تاثیر گذاشته، موجب ضعف خودباوری، زودرنجی، انزواطلبی، ناامیدی، افسردگی و اضطراب آنها شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روانی در سالمندان کم شنوای با سمعک و بدون سمعک مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مورد شاهدی انجام شده است. جامعه پژوهش را ۷۲ سالمند کم شنوای ۶۰ سال و بالاتر مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز تشکیل داده است. ۳۶ نفر با سمعک و۳۶ نفر بدون سمعک که هرگروه مشتمل بر ۱۸زن و ۱۸مرد بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی گلدبرگ (۲۸- GHQ) دربرگیرنده سلامت روانی و چهار خرده مقیاس نشانه های جسمی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی بود. آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره سلامت روان در سالمندان کم شنوای بدون سمعک و دارای سمعک به ترتیب ۴۸٫۱۳ و ۳۵٫۶۶ بود. آزمون t نشان داد اختلاف بین دو گروه معنی دار می باشد (p=0.001). میانگین نمره سلامت روان بین زنان و مردان دو گروه نیز تفاوت معناداری را نشان داد (p£۰٫۰۴۹). تفاوت میانگین خرده مقیاس های سلامت روانی درگروه های مورد بررسی از لحاظ آماری معنادار بود. بدین معنی که سالمندان کم شنوای بدون سمعک افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و اختلالات کارکرد اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند (p£۰٫۰۰۳).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد سالمندان کم شنوای دارای سمعک در مقایسه با افراد بدون سمعک از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.