سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین همایش نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی برخورداری – دانشیار، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارمک، تهر
محسن زاهری – کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی عمران، نارم
مهدی غفاری نیا – کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، پژوهشکده زلزله، پاس- فره

چکیده:

بخش اول آیین نامه طراحی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفتبه مباحث کلی و عمومی طرح لرزه ای می پردازد که قابل استفاده در ساختمان ها نیز می باشد. در این تحقیق سعی گردیده است که تفاوت ها و شباهت های بین آیین نامه مذکور وآیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، مورد مقایسه قرار بگیرد و راهکارهایی برای طراحی هر چه دقیق تر ساختمانها ارائه گردد. از تفاوت های بین دو آیین نامه می توان به ترکیب بارها در دو حالت روش تنش مجاز و روش مقاومت نهایی، طریقه محاسبه بار افقی و قائم زلزله، ترکیب مؤلفه های افقی و قائم زلزله، ترکیب بارگذاری وی ژه ضریب رفتار R در دو حالت روش تنش مجاز و روش مقاومت نهایی، طریقه تشخیص نامنظمی، ضریب اهمیت سازه، ضوابط ویژه ای برای سازه های با اهمیت خیلی زیاد ، لنگر واژگونی، تغییرمکان جانبی نسبی طبقه و کنترل محدودیت آن، طریقه تحلیل ناسازه ها و سازه های غیر ساختمانی اشاره نمود. درانتها با توجه به نتایج مقایسه دو آیین نامه مذکور و با عنایت به مباحث مقررات ملی ساختمان ها، پیشنهادهای مستقلی برای اعمال در ویرایش جدید آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، ارائه می گردد.