سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خدیجه محمدی – فوق لیسانس روانشناسی عمومی( ابواب جمعی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس)
سعیده ذبیحی – ابواب جمعی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

چکیده:

یکی از مسائل رایج در دنیای متمدن و پیشرفته امروز مسئله پیوند عضو از یک انسان به انسان دیگر است. به علت آنکهانسان روحی پیچیده دارد مسیله مطرح شده در این زمینه ابری خواهد بود که بر سایر زمینه ها سایه می افکند دید منفیبیمار به این نوع درمان می تواند باعث ایجاد پاسخ روانی شود. هدف اساسی پژوهش حاضر مقایسه ابعاد دلبستگی ،امیدواری و رضایت از زندگی در بیماران پیوندی و افراد سالم است. به این منظور تعداد 48 نفر از بیماران پیوندی (25 نفرزن و 23 نفر مرد) و 48 نفر افراد سالم (24 نفر زن و 24 نفر مرد) به طور تصادفی ساده از طریق همتاسازی با گروه بیمارانتخاب شدند. داده ها از طریق مقیاس دلبستگی بزرگسالان ، پرسشنامه امیدواری اشنایدر و رضایت از زندگی جمع آوریگردید و مورد تحلیل آماری قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از تی تست و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان دادکه بین بیماران و افراد سالم در مقیاس نزدیکی و وابستگی تفاوت معنادار وجود دارد ، اما در مقیاس اضطراب تفاوتمعناداری وجود ندارد. تفاوت امیدواری و رضایت از زندگی در بین افراد سالم و بیماران پیوندی معنادار نبود. همچنین بینسبک دلبستگی ، امیدواری و رضایت از زندگی افراد سالم و بیماران پیوندی بر حسب جنسیت تفاوت معنا داری مشاهده نشد.